KEMIJÄRVEN KIEKKO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT


I  NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1§ Yhdistyksen nimi on Kemijärven Kiekko ry. ja sen kotipaikka Kemijärven kaupunki Lapin läänissä ja toiminta-alueena on Kemijärven kaupunki.

Yhdistys on perustettu marraskuun 2. päivänä 1978 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

II SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2§ Seura on jääkiekkoilun erikoisseura ja sen tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

3§  Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 • Järjestämällä jäsenilleen urheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, liikunnan ja henkisten harrastusten alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä suullisten ja kirjallisten esitysten avulla valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asiaomaisten elinten huomioita sekä omatoimisesti pyrkien liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden erityisesti jääkiekkoilullisten edellytysten luomiseen.
 • Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 • Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 • Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjanpito- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja harjoittaen myös majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

4§ Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) ja lajiliittona Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) jäsenenä seura noudattaa em. sääntöjä.

III SEURAN JÄSENET

5§  Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti,
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti,
 • toimii seura ja SLU:n sekä SJL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

 

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen, sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seura vuosikokous.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi,

 • jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä 30 vuotta,
 • tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 30 vuoden jäsenmaksut,
 • tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia
 • tai muiden urheilullisten tai taloudellisetn syiden vuoksi.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

V SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuodessa yhden varsinaisen kokouksen, joka pidetään toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään (3) päivää ennen kokousta jossakin paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

10§  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:             

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 • Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle kolme (3) jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi ja heille varajäsenet
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa
 • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
 • Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa.
 • Valitaan puheenjohtaja tai joukkueenjohtaja kuhunkin jaostoon tai joukkueeseen tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. tehtäviin.
 • Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
 • Esitetään tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 • Vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavaa toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio, sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 • Valitaan edustajat SLU:n ja SJL:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokouksiin.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11. §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 • Kokouksen päätös

11§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen.

12§ Seuran, johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.

Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI SEURAN HALLINTO

14§ Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta, sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa kolme arvan mukaan ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovauoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran johtokunta hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

 • Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 • Johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Hoitaa seuran taloutta
 • Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus
 • Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 • Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella niille esitettävät asiat
 • Toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 • Hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
 • Nimetä tarpeellisiksi katsomansa valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan em. tehtäviä.
 • Seuran tilikausi on 1.4.-31.3.
 • Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai jonkun muun toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Seuran nimen kirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17§ Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Vuosikokouksen 10. §:n mukaan valitut puheenjohtajat tai joukkueenjohtajat saavat nimenkirjoitusoikeuden oman jaoksensa tai joukkueensa taloudenhoitoon talousarvion mukaisesti tai johtokunnan määrittelemän rahan käyttöoikeuden mukaan.

18§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolme neljäsosan äänten enemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

19§ Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran varsinaisessa kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta ensisijaisesti jääkiekkoilua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.